องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangwa.go.th
0-3672-3444
dtngtangaow

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายงานการประชุมสภาสมัย สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง
 • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง
 • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง
 • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ๒ หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง
 • ฐานข้อมูลผุ้สูงอายุ อบต.ดงตะงาว หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง
 • รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง
 • การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 133 ครั้ง
 • ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 389 ครั้ง
 • แจ้งผลการตรวจสอบพัสดุประปาหมู่บ้าน หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 140 ครั้ง
 • หนังสือประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 157 ครั้ง
 • หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 174 ครั้ง
 • หนังสือขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ๑/๒๕๖๒ หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 146 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมความอบอุ่นครอบครัว ๒๕๖๒ หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 137 ครั้ง
 • แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์๖๒น้ำ หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 136 ครั้ง
 • การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 122 ครั้ง
 • หนังสือประกาศกำหนดสมัยประชุม๒๕๖๒ หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 131 ครั้ง
 • หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ หลักสูตร 3
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 146 ครั้ง